Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Home

Wat doet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland?

Wij helpen mensen met een beperking het leven te leiden dat zij willen ...

Mensen met een beperking moeten het leven kunnen leiden dat zij willen. Daar zet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zich voor in. Dat doel bereiken we door organisaties in de gehandicaptensector te ondersteunen, door een maatschappelijke positie in te nemen en door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren en beschikbaar te maken. Met sommige manieren hebben we meer ervaring dan met andere. Maar dit is de koers die we uitgezet hebben. We zien onszelf daarom ook als een organisatie in beweging.

... door organisaties, medewerkers, cliënten en verwanten te ondersteunen

Onze leden zijn organisaties die gehandicaptenzorg bieden. We zijn er voor iedereen die bij deze organisaties betrokken is. Voor de bestuurders, de medewerkers, de cliënten en hun verwanten. We ondersteunen hen bij zaken als de CAO, helpen hen continu verbeteren met een Kwaliteitskader, maken ons hard voor passende financiering en wetgeving en zorgen ervoor dat er ook in de toekomst voldoende goede medewerkers zijn.

... door zichtbaar te maken wat leven met een beperking betekent

Het is nog steeds ongelofelijk ingewikkeld om in Nederland te leven met een beperking. We zien het daarom als onze maatschappelijke opdracht om zichtbaar te maken wat het leven met een beperking betekent. Wat het is om wel een huis te hebben, maar geen baan. Of hoe het is om overheidsbrieven niet te begrijpen, of een bioscoop niet in te kunnen met een rolstoel. Ook laten we zien wat wij als branche doen om mensen te ondersteunen én wat de maatschappij kan doen. Dit doen we bijvoorbeeld met de campagnes Nederland Onbeperkt en De Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland.

... en door de voorhoede te versterken

Er zijn allerlei mooie innovatieve ontwikkelingen in de gehandicaptensector. Technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld, maar ook nieuwe samenwerkingen tussen bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en justitie. Wij stimuleren die ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat werkt en waarom. En dat vervolgens te delen binnen de sector én daarbuiten. Zo versterken we de voorhoede en dragen we bij aan ons doel: mensen met een beperking helpen om het leven te leiden dat zij willen.

Missie

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

De VGN vertegenwoordigt de branche in het publieke debat. Uitgangspunt daarbij zijn de visie en waarden die binnen de vereniging breed gedeeld worden.

De VGN bevordert dat de condities aanwezig zijn om de aangesloten organisaties in staat te stellen om verantwoorde zorg en ondersteuning te leveren. Zij doet dit met name door de dialoog aan te gaan met maatschappelijke partijen en andere relevante stakeholders en door leden te faciliteren en te ondersteunen op het terrein van inhoud van de zorg, werkgeverschap en financiering.

Visie

Professionele zorg aan mensen met een handicap is een groot en kostbaar goed. Door de vermaatschappelijking van de zorg (ten gevolge van een andere visie op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving) en de gewijzigde context waarin zorgaanbieders opereren, zijn de eisen waaraan de leden van de VGN moeten voldoen fundamenteel gewijzigd.

Van belang voor een adequate ondersteuning van de leden is een sterke branchevereniging met een professioneel bureau die slagvaardig optreedt in een snel veranderende omgeving, de leden onderling bindt en bijdraagt aan de verbinding van de branche met de samenleving.
De branche staat voor:

  • bevorderen van de emancipatie en participatie in de samenleving van burgers met een beperking;
  • toegankelijke en goede/professionele zorg tegen aanvaardbare kosten voor iedere burger met een handicap;
  • bieden van een aantrekkelijke werkplek aan medewerkers;
  • goed bestuur;
  • samenwerking en partnerschap (bijvoorbeeld met cliëntenorganisaties).


Kernwaarden zijn: vertrouwen, betrokkenheid, professionaliteit en zorg die aansluit bij de vraag van cliënten (en ouders) en gericht is op een zo volwaardig mogelijk bestaan en een goede kwaliteit van leven.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail