Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Home

Wat doet de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland?

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden. Die belangen hebben we onderverdeeld in drie thema's: zorgstelsels, kwaliteit en werkgeverschap.

Kwaliteit

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren.De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel. De VGN helpt leden met kwaliteitsverbeteringen door thema's te agenderen, vernieuwingen te verspreiden en verbindingen te leggen tussen de zorg en thema's als wonen, leren en werken.

Om in de dagelijkse zorg aan te sluiten bij de behoeften en dromen van het individu is een goede relatie tussen professionals en cliënten essentieel. Die relatie bepaalt de kwaliteit. Als medewerkers empathisch zijn, stijgt het welbevinden van de cliënten en nemen stress en probleemgedrag af. Een professional die zich met cliënten verbindt, zal ook eerder hun mogelijkheden zien. Op diverse manieren ondersteunt de branche de medewerkers hierin: met professionalisering, scholing en kennisbeleid.

Werkgeverschap

De VGN helpt haar leden het werkgeverschap goed in te vullen. We maken ons hard voor een passende CAO die onze leden aantrekkelijk houdt als werkgever. Daarnaast investeren we in scholing en een gezond werkklimaat.

De ondersteuning van mensen met een beperking staat of valt met gekwalificeerde medewerkers. Daarom analyseren we trends op de arbeidsmarkt: hoeveel medewerkers zijn er in de toekomst nodig en wat moeten zij kunnen? Die kennis delen we met het beroepsonderwijs. Zo is de nieuwe mbo-opleiding Maatschappelijke zorg ontstaan vanuit de behoefte van onze leden aan breder opgeleide medewerkers die zowel agogisch als verzorgend/verpleegkundig bekwaam zijn.

Zorgstelsels

De veranderingen in het zorgstelsel bieden kansen voor de gehandicaptenzorg. Maar dan moet het perspectief van mensen met een beperking wel helder in beeld zijn bij beleidsmakers en zorginkopers. De VGN zet zich daar dagelijks voor in.

Een speerpunt voor de VGN is vereenvoudiging in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De enorme administratieve lasten moeten omlaag voor wat betreft de inkoop, kwaliteitseisen en indicatiestelling.

Missie

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

De VGN vertegenwoordigt de branche in het publieke debat. Uitgangspunt daarbij zijn de visie en waarden die binnen de vereniging breed gedeeld worden.

De VGN bevordert dat de condities aanwezig zijn om de aangesloten organisaties in staat te stellen om verantwoorde zorg en ondersteuning te leveren. Zij doet dit met name door de dialoog aan te gaan met maatschappelijke partijen en andere relevante stakeholders en door leden te faciliteren en te ondersteunen op het terrein van inhoud van de zorg, werkgeverschap en financiering.

Visie

Professionele zorg aan mensen met een handicap is een groot en kostbaar goed. Door de vermaatschappelijking van de zorg (ten gevolge van een andere visie op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving) en de gewijzigde context waarin zorgaanbieders opereren, zijn de eisen waaraan de leden van de VGN moeten voldoen fundamenteel gewijzigd.

Van belang voor een adequate ondersteuning van de leden is een sterke branchevereniging met een professioneel bureau die slagvaardig optreedt in een snel veranderende omgeving, de leden onderling bindt en bijdraagt aan de verbinding van de branche met de samenleving.
De branche staat voor:

  • bevorderen van de emancipatie en participatie in de samenleving van burgers met een beperking;
  • toegankelijke en goede/professionele zorg tegen aanvaardbare kosten voor iedere burger met een handicap;
  • bieden van een aantrekkelijke werkplek aan medewerkers;
  • goed bestuur;
  • samenwerking en partnerschap (bijvoorbeeld met cliëntenorganisaties).


Kernwaarden zijn: vertrouwen, betrokkenheid, professionaliteit en zorg die aansluit bij de vraag van cliënten (en ouders) en gericht is op een zo volwaardig mogelijk bestaan en een goede kwaliteit van leven.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail